චමරි වෙනුවෙන් සිඩ්නි ක්‍රීඩාංගණයේ කොටසක් වෙන් කරයි.!

ඕස්ට්‍රේලියාවේ සිඩ්නි ක්‍රීඩාංගණයේ කොටසක් ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමේ නායක චමරි අතපත්තු වෙනුවෙන් වෙන් කිරීමට තීරණය කරයි. සිඩ්නි තන්ඩර්ස් කණ්ඩායමේ…