දිවයින පුරා පාසල් රැසක දරුවන්ගේ ජීවිත දැඩි අවධානමක.!

මේ වනවිට දිවයින පුරා පිහිටි පාසල්වල ගොඩනැගිලි 74ක් අවදානම් තත්ත්වයක පවතින බවට හඳුනාගෙන ඇතැයි අධ්‍යාපන අමාත්‍ය සුසිල් ප්‍රේමජයන්ත (15) දින…