පාවෙන න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට ශ්‍රී ලංකාවේ අවධානය

පාවෙන න්‍යෂ්ටික බලාගාරයක් ඉදිකිරීමට සැලසුම් සකස් කරමින් සිටින බව ශ්‍රී ලංකා පරමාණු බලශක්ති මණ්ඩලයේ සභාපති මහාචාර්ය එස්. ආර්.ඩී.රෝසා ජාත්‍යන්තර පරමාණුක…