බැංකු ගිණුමක් විවෘත කිරීම හා වාහන බලපත්‍ර අලුත් කිරීමට අලුත් නීතියක්.!

2024 නව අයවැය යෝජනාවලියේ සදහන් වන අයුරින් බලපත්‍රය අලුත් කරන අවස්ථාවක හෝ මෝටර් රථයක් ලියාපදිංචි කිරීමකදී හිමිකරු විසින් බදු ගෙවන්න…