මාධ්‍යවේදී ටෙලි නළුවෙක් හොර ඉතාලි වීසා පෙන්වා මුදල් ගරළා

විදෙස් රැකියා නියෝජිත ආයතනයක ප්‍රධානියකු වශයෙන් පෙනී සිටිමින් ඉතාලි රාජ්‍යයේ නිකුත් කළ ලද විසා බලපත්‍ර බවට ව්‍යාජ ලේඛණ සමාජ මාධ්‍ය…