රාජපක්ෂ පාලනයෙන් ර⁣ට බංකොළොත්.. පාර්ලිමේන්තුවට යෝජනාවක්.!

රට බංකොලොත් භාවයට පත් කිරීමට සම්බන්ධව ශ්‍රේෂ්ඨාධිකරණය ලබාදුන් තීන්දුව මත මහින්ද රාජපක්ෂ, ගෝඨාභය රාජපක්ෂ සහ බැසිල් රාජපක්ෂ ඇතුළු පුද්ගලයන් හත්…